کلمه کلیدی: امدادرسانی به ۱۸۴۵ نفر در طرح ملی امداد و نجات نورزوی