کلمه کلیدی: امداد رسانی به ۱۴۲۰ نفر در محورهای کوهستانی