کلمه کلیدی: امارات به پرواز «گلوبال هاوک» از خاک خود اعتراف کرد