کلمه کلیدی: اما به علت قطع شدن ارتباط تلفنی از آنها اطلاعاتی در دست نبود