کلمه کلیدی: الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها