کلمه کلیدی: اقدام کثیف جوان دانشجو از مرد بی سواد در آبادان