کلمه کلیدی: اقتصاد مقاومتی یک مسئله انقلابی است؛ ربطی به چپ و راست ندارد