کلمه کلیدی: افتتاح یکی از مرتفع ترین آسمانخراش های جهان در چین