کلمه کلیدی: اعمال محدودیت ترافیکی/ کندوان جمعه یکطرفه می شود