کلمه کلیدی: اصلاح نظام بانکی جادویی نیست
  • معاون بانک مرکزی:

    اصلاح نظام بانکی جادویی نیست

    معاون بانک مرکزی با بیان اینکه اثرگذاری راهکارهای اصلاح بانک ها جادویی نیست گفت: بانک های خصوصی ملزم به افزایش سرمایه تدریجی شدند.