کلمه کلیدی: اشعار علوی
  • غدیریه ها و اشعار علوی

    در اندیشه شیعی، غدیر و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام جایگاه ویژه ای دارد؛ از اینرو عالمان شیعی درباره مسئله جانشینی امیر مومنان علی علیه السلام در روز غدیر خم و نیز در زمان ها و مکان های دیگر ، مباحث فراوانی مطرح کرده اند و کتاب های بسیاری نگاشته اند.