کلمه کلیدی: اسپری فلفل راننده سرویس را مصدوم و پیاده می‌کنند