کلمه کلیدی: اسامی مدارس فاقد گرمایش استاندارد اعلام نشود، برخورد جدی می شود