کلمه کلیدی: اس ۴۰۰ یا پاتریوت؛ کدام قویتر است؟
  • اس ۴۰۰ یا پاتریوت؛ کدام قویتر است؟

    روسیه در مقابل چهار نوع مختلف سامانه موشکی پاتریوت آمریکا؛ پاک ۱، پاک ۲، پاک ۳ و آخرین نسخه موسوم به «Pac-۳/MSE»، در حال توسعه سامانه موشکی مؤثرتر از «اس ۴۰۰» است که «اس ۵۰۰» نام دارد.