کلمه کلیدی: از خاک این جزیره بخورید + عکس
  • از خاک این جزیره بخورید! + عکس

    خاک خوراکی! بله درست شنیدید می خواهیم شما را به جایی ببریم که می شود خاکش را خورد بدون آنکه برایتان اتفاقی بیفتد و جالب تر اینکه اینجا در کشور خود ماست!