کلمه کلیدی: اروپا اگر خیلی نگران برجام است به تعهداتش عمل کند