کلمه کلیدی: ارتقای آمادگی های دفاعی نیروهای مسلح اولویت کاریم است