کلمه کلیدی: اختصاص یک میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال