کلمه کلیدی: آمریکا و هیچ کشور دیگری جسارت تجاوز به ایران را ندارد