کلمه کلیدی: آمریکا شرکت هواپیمایی تایلندی را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد