کلمه کلیدی: آمریکا روادید دهها دانشجوی ایرانی را لغو کرد