کلمه کلیدی: آمریکا دو نهاد ارمنستانی را به دلیل تجارت با ایران تحریم کرد