کلمه کلیدی: آمریکا در صورت خروج از برجام باید تاوان سنگینی بپردازد