کلمه کلیدی: آمریکا بسیاری از اعضای داعش را به افغانستان منتقل کرد