کلمه کلیدی: آغاز عملیات جستجوی مجدد در منطقه سقوط هواپیما از پنجشنبه