کلمه کلیدی: آشنایی نمایندگان فراکسیون مستقلین با برنامه های وزرای پیشنهادی