کلمه کلیدی: آشنایان به تاریخ، این گونه بی‌پروا سخن دروغ بر زبان جاری نمی‌کنند