کلمه کلیدی: آسیب شناسی ماجرای پلرتاب کودک به «سطل زباله» / قربانی علیه قربانی