کلمه کلیدی: آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست/ باید برای دریافت خسارت اقدام شود