کلمه کلیدی: آراء قطعی دو اخلال گر نظام اقتصادی کشور در استان فارس