کلمه کلیدی: آثاری از سوختگی ناشی از آب داغ و وسایل گرم و کبودی