کلمه کلیدی: «یلدای مهربانی»در کوره پزخانه‌های جنوب تهران