کلمه کلیدی: «یا علی (ع)» رمز پیروزی و نابودی دشمنان