کلمه کلیدی: «گاوصندوق» دزدهای تهران به دام افتادند