کلمه کلیدی: «پراید ۱۳۱» ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد