کلمه کلیدی: ۸ مجروح بر اثر تصادف مینی بوس با تیر برق