کلمه کلیدی: گفتگو با همسر مرحوم عارف لرستانی
  • گفتگو با همسر مرحوم عارف لرستانی

    من و عارف هر دو از کودکی آرزوی دیدن کشور مصر را داشتیم و هر وقت در تلویزیون برنامه ای درباره آن کشور پخش می شد، با علاقه نگاه می کردیم یا اگر در روزنامه ای مطلبی درباره سرزمین فراعنه چاپ می شد، با اشتیاق می خواندیم.