کلمه کلیدی: پنجم مهر، آخرین فرصت برای پیوستن به کاروان پیاده روی دانشجویی