کلمه کلیدی: پدیده "خشکیدگی" در 64 هزار هکتار از جنگلهای بلوط زاگرس مرکزی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد