کلمه کلیدی: رفتار زشت وزیر بهداشت در برابر مردم با عذرخواهی هم قابل جبران نیست/ سخنان وزیر بهداشت خوراک تبلیغاتی شبکه های ماهواره ای است