کلمه کلیدی: دو نفر از عناصر تیم تروریستی جاده خاش - زاهدان، پاکستانی بودند