کلمه کلیدی: دستگیری 63 دختر و پسر در دو پارتی شبانه