کلمه کلیدی: تصادف خونین در آزاد راه امیر کبیر به علت حرکت با دنده عقب