کلمه کلیدی: ایران؛ بزرگترین مدعی جلوگیری از دستیابی تروریست ها به سیستم های مالی