کلمه کلیدی: ایران و ترکیه بهترین راه حل ها را برای سوریه ارائه می دهند