کلمه کلیدی: ایران مهمترین رابطه راهبردی جهان را با چین دارد