کلمه کلیدی: اتصال الکتریکی
  • بازی آنلاین اتصال الکتریکی

    توضیحات بازی آنلاین اتصال الکتریکی: بازی فوق العاده جذاب اتصال الکتریکی را نباید از دست داد. در این بازی قطب های منفی را به مثبت و برعکس، قطب های مثبت را به منفی طوری وصل کنید که به هم برخورد نداشته و یک حلقه را تشکیل دهند.قانون حلقه این است که از هر کجا که شروع کردید باید در انتها به همان جا برسید.با ماوس بازی کنید.