اخبار

    • 1394/8/3 12:30

    درست است که از دیرباز بار اصلی انتقال مفاهیم عاشورای حسینی را عمدتا مراسم‌های مذهبی و هیأت‌ها برعهده داشته‌اند، اما هنرمندان در زمینه‌های مختلف هنری همیشه یک پای توجه به واقعه عظیم عاشورا بوده‌اند.