• انفجار بمب

    4 نفر مجروح در انفجار انبار مهمات در روسیه