کلمه کلیدی: F35 در عمل

    • علمی

    F35 در عمل! +فیلم

    جنگنده F35 گران ترین جنگنده آمریکایی است. این هواپیما رادارگریز است و به مدرن ترین تکنولوژی ها مجهز شده است.